[Vtub] 犬山羽衣貼貼チューリングラブ合唱~

看板 C_Chat
作者
時間
留言 1則留言,1人參與討論
推噓 1  ( 1推 0噓 0→ )
如題 https://youtu.be/xf-THjK19TM
https://i.imgur.com/Z9pBIOv.jpg
https://i.imgur.com/AKjS36A.jpg
https://i.imgur.com/Z3mE93n.jpg
https://i.imgur.com/ojtZ7zG.jpg
https://i.imgur.com/I2NE8cp.jpg
犬山哥和羽衣媽媽合唱的チューリングラブ 歌和mv都很可愛呢~ 果然犬山羽衣貼貼最讚了~ https://i.imgur.com/u0dowBK.jpg
很遺憾的有9個露西婭按了倒讚QQ 犬山哥也要一起被關進冰箱了嗎…? --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.137.128.215 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/C_Chat/M.1623426297.A.B3D.html
1Fdeem546: 這首就是在冰箱裡錄的 06/12 08:11

C_Chat 最新熱門文章

17 [閒聊] 影宅 11 有漫畫雷?
33 c_chat 2021-06-20 02:13

最新文章

9 [討論] Vivy值得看嗎
16 c_chat 2021-06-20 08:43
-6 [Vtub] 倒讚幫手推車
11 c_chat 2021-06-20 08:24