[Holo] 山田總帥為什麼那麼大?

看板 C_Chat
作者
時間
留言 18則留言,18人參與討論
推噓 10  ( 10推 0噓 8→ )
道理我都懂,但為什麼YMD那麼大? https://twitter.com/Mitsuru1206/status/1481601191885045761 https://i.imgur.com/rbt5Cs0.jpg
讓人想到有一張照片是有皮卡丘臉圖案的T恤穿在大奶妹子身上臉直接變形XD 不過這種浴衣(?應該是不會被撐到圖案變形吧 -- https://i.imgur.com/6uKOnJW.jpg
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.93.128 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/C_Chat/M.1642249561.A.EEF.html
1Frrraaayyy: XD 01/15 20:27
2Fmayolane: 如果團長穿十二單能封印住嗎 01/15 20:28
3Fga652206: 笑死 01/15 20:28
4Fmorichi: How Da O 01/15 20:28
5Fdiabolica: 奶奶 QQQQQQ 01/15 20:28
6Flyt5566: 笑死 01/15 20:29
7Ffidic1643: 山田總帥:為什麼那麼大? 01/15 20:31
8Fnahsnib: 十二單那麼複雜的團長會呼吸困難吧 01/15 20:31
9FIshtarasuka: 笑死 01/15 20:32
10Fdorydoze: shift是不是在 01/15 20:34
11Fmictoaety: xd 01/15 20:39
12FAVR0: 穿浴衣還能看到曲線那就真的超大 01/15 20:41
13Flolicon: 笑死 浴衣上的自己吐槽自己 01/15 20:44
14Fa125g: 母女 01/15 20:45
15Fnilr: 空間扭曲 (物理 01/15 20:57
16Fjoewang85: )( 01/15 21:08
17Fkarta2032150: o_O 01/15 21:14
18FShibaTatsuya: 好像有人在臭欸 01/15 21:43

C_Chat 最新熱門文章

31 [討論] 死神最神OP
39 c_chat 2022-01-16 15:47
16 [閒聊] 絕望的修女
18 c_chat 2022-01-16 15:43
26 [閒聊] 亞洲統神 FB
57 c_chat 2022-01-16 15:27
155 [Vtub] Mumei正月新衣 發個錢
166 c_chat 2022-01-16 15:25
56 [問題] 尾牙表演曲推薦
73 c_chat 2022-01-16 14:08

最新文章

[Vtub] 水瀬 凪 歌回
c_chat 2022-01-16 17:33